گردهمايي اعتراضي اعضاي تعاوني مخابرات برج مهر اقدسيه مورخ ٩٦/٧/٣

 گردهمايي اعتراضي اعضاي تعاوني مخابرات برج مهر اقدسيه مورخ ٩٦/٧/٣

جلوي ساختمان تعاون استان تهران خيابان سپهبدقرني وسپس جلوي ساختمان وزارت تعاون خيابان ازادي

 

 

    

 

در صورت اجرا ونظارت بر قانون تعاونی های مسکن اعضایی که قبلا از تعاونی واحدشان را گرفته اند هم متعهد به پرداخت دیون کل تعاونی خواهند بود
پرداخت دیون تعاونی به بانکها وپیمانکاران وشهرداریها با کل اعضای تعاونی بوده وفقط مربوط به اعضای برج مهر نیست 
مگر اینکه پروژه هایی که تحویل اعضا شده باشند و سند نگرفته اند لغو عضویت شوند 

نمایندگان تلاش خواهند کرد که تعاون استان تهران نظارت بیشتر بر تعاونی را انجام دهد 

لیست اعضای مرتبط با نمایندگان

لیست اعضای مرتبط با نمایندگان که توسط نمایندگان در دفتر تعاونی صورت گرفته است
همچنین تماس با اعضا توسط آقای عزیز محمدی ادامه خواهد داشت 
لطفا اعضا توجه فرمایند برای تشکل های لازم بین اعضای هر گروه یک یا دونفر مسئولیت خواهند داشت  واطلاعات تلفن آنها پس از تشکیل جلسه اعضای همان گروه وصورت جلسه در اختیار آنهاقرارخواهد گرفت
از اعضایی که نامشان در لیست نیست با آقای عزیزمحمدی در دفتر تعاونی با شماره ۸۸۰۴۴۹۰۷ از ساعت ۱۰ صبح الی ۳ بعد ازظهر تماس بگیرند

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار