مجمع عمومی برای انتخاب هیات تصفیه برگزار گردید

https://drive.google.com/file/d/1g03-D5xdS9kJYlWdiSE3_5nxOub5PlQ-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NGSkM6w55A8d96XR2TpAROmCo6RDw_-C/view?usp=sharing

با تلاشي كه از چندماه پيش براي مجامع مرحله اول به تنهايي دنبال كردم برحسب وظيفه قانوني طبق برنامه كليه مراحل و موانع را پشت سرگذاشتيم و نهايتا مجمع عمومي مرحله دوم تعاوني مسكن كاركنان شركت مخابرات ايران امروز سي ام خردادماه ٩٧ برگزار شد

مجمع طبق اعلام اگهي روزنامه راس ساعت باحضور٥٥نماينده از٦٠نماينده وباحضورتيم نظارتي تعاون استان تهران براي انتخاب اعضاي جديدهيات تصفيه تشكيل شد

نتيجه آراء :

اقاي بهروز مومني

اقاي عزيز محمدي

اقاي ابوالقاسمي

براي هيات تصفيه بمدت دوسال انتخاب شدند

همچنين نظار :

اقاي متوكل

اقاي قاضي ميرسعيد

اقاي طلوع

انتخاب شدند

تبريك به نفرات منتخب هيات تصفيه وناظرين جديد

با احترام

مجید نریمان 

عضو هیات تصفیه تعاونی مسکن کارکنان مخابرات ایران

اعلام تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم -انتخاب هیات تصفیه تعاونی مخابرات

اعلام تاریخ مجمع عمومی مرحله دوم -انتخاب هیات تصفیه تعاونی مخابرات

مجمع عمومی مرحله دوم جهت انتخاب هیات تصفیه وناظرین تعاونی روز چهارشنبه سی ام خردادماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ در محل تعاونی برگزار میگردد

از نمایندگان ودیگر اعضای تعاونی درخواست میشود در صورت تمایل به تصدی هیات تصفیه تعاونی ویا ناظر بر هیات تصفیه تا یک هفته پس از انتشار آگهی به دفتر تعاونی مراجعه ودرخواست خود را جهت کاندیداتوری تصدی هیات تصفیه تعاونی ویا ناظر بر هیات تصفیه اعلام نمایند

images/IMG_8200.jpg

آخرین اخبار