دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول -هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران

دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول

هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران و معترضین به عدم ثبت اسامی در ثبت شرکتها

خواهشمنداست حضور مسؤولان در تعاونی باید اعلام وصورتجلسه گردد

 

اطلاعیه مهم

با توجه به اقدامی که اقای اسماعیل زاده برای حضور در دفتر برج مهر انجام داده بودند  متاسفانه امروز در تلگرام گروه اعضای مهر دو نامه ایشان منتشر کردند که هیچ وجاهت قانونی نداشته واینجانب بعنوان عضو هیات تصفیه قبلی ونماینده اعضا کلیه مطالب مندرج در این مکاتبه را رد و اعلام میکنم امضا کنندگان چنین اختیاری نداشته وچنین مجوزی از طرف نمایندگان نداشتند

ولی دفتر برج مهر باید توسط نظر اکثریت نمایندگان راه اندازی و فعال گردد

لذا جمعه در جلسه شرکت نخواهم کرد

اگر امضا کنندگان اصل این دو نامه را پس بگیرند در جلسه حضور خواهم یافت

با احترام مجید نریمان۰

مهمترین خبرها