جهت اطلاع اعضای محترم

اعضای محترم برج مهربه اطلاع میرسانم

مدتیست پیشنهاداتی از طرف افراد ویاموسسات جهت ادامه ساخت ویا مشارکت ویا خرید کلی به هیات تصفیه داده میشود

وکماکان مورد بررسی نمایندگان قرارگرفته وتا کنون هیچ یک قابل طرح در مجمع عمومی نبوده 

آخرین پیشنهادی که آمده شخصی تمایل دارد با اعضا وارد مذاکره شود وبصورت شخصی تقاضای خرید خودرا ارایه کند واعضا میتوانند با تیم مشورتی نمایندگان خود راسا اقدام کنند

بهر حال نمایندگان درحال بررسی موضوع هستند ودر صورت تصویب در جمع نمایندگان در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته خواهد شد

البته موضوع فروش کاملا شخصی است وهیچکس حتی مجمع عمومی هم نمی تواند عضوی را وادار به فروش نماید

ولی برای نجات تعدادی اعضا که گرفتار مسایل مالی هستند با مشورت وکارشناسی در جمع نمایندگان از زیان بیشتر اعضا جلو گیری خواهد شد

با شرایط کنونی امکان مشارکت در ساخت برای اعضا وجود ندارد ولی برای نجات بخشی از سرمایه اعضا راهکارهای مختلفی وجود دارد که اگر دوسوم اعضا موافقت کنند کارهای اجرایی شروع میشود

 

مهمترین خبرها