متن پیشنهادی اولیه توافقات طرفین ذینفع در برج مهر

این نامه که در حضور چند تن از نمایندگان به آقای عزیزمحمدی عضو هیات تصفیه تحویل شد ایشان موافقت شفاهی خود را اعلام کردند ودرخواست پیگیری آن را داشتند 

لذا پس از چندروز هیچ گونه پاسخی در تایید یا رد آن اعلام نکردند و قرار ملاقات با رکن سوله نیز کنسل گردید

مهمترین خبرها