سخنی باتک تک اعضاء برج مهر:

دوستان عزيز - باسلام مقرراست درجمعه سيزدهم اسفند ماه جاری جلسه عمومی برگزار گردد تامشارکت کنندگان حداگثری اعضاء برج مهر مطالب ومسائل پيش رو رابشنوند ودرجريان قرار گيرند، صرفنظر ازدستور جلسه گردهم آئی آنچه بايسته است تاروشن وشفاف شود سرنوشت پروژه است والحق ببينيم درکجای کار هستيم؟ کسانی که امور اين پروژه وساير پروژه هارا دردست دارند خود باچه چالشی مواجهند؟ ببينيم آيااعضاء کماکان به سراب دلبسته اند؟! آياچراغ آينده کماکان سوسو ميزند؟! آيادونفرعزيز منتخب نود نفر از نمايندگان کل پروژه هادرهيئت تصويه که انتخابشان عليرغم حرکات ايذائی ومزبوحانه ای که درجريان بودکه باتلاش بسياروتدبير انتخاب شدند درراستای اهداف بحق ماحرکت ميکنند؟! يااهرعلت به بيراهه سوق داده شده اند؟! واکنون آياروز به روز دريغ از ديروز......  وبالاخره عملکردها درباتلاق حوادث فرو خواهد رفت ودفن خواهد شد؟؟!! وميرسيم بجائی که وقتی که خبردارشويم سوخته باشيم ؟! کمااينکه درقضيه حکميت باحرکات مشکوک وناجوانمردانه واز پيش برنامه ريزی شده بناحق مبلغی نجومی مااعضا ء رابدهکار کردند که اميد به اقدامات بازدارنده خودمان داريم که لزومأ بايد بخروشيم وبلکه مانع شويم بلکه ...   آيا اين بنده که بادرد هميشگی خدمت بخلق به عنوان احد از نمايندگان منتخب شما که همانند بعضی ديگر باصرف وقت وتلاش وکوشش بسيار آب درهاون ميکوبم ؟ آياخلاء ايجاد شده مارا به بن بست ميرساند؟      اين بنده درد دل را درج نمودم تاتلنگری باشد که عزيزان درخواب سنگين غفلت نمانند واز دوست عزيزمان که در هيئت تصويه حضور دارند و شايد در مشکلات تحميل شده دست وپاميزنند بخواهيم تا آنچه درسينه دارند بی پرده حقائق را بی کم وکاست بازگو کنند تا چنانچه ايجاب ميکند جملگی به کمکش بشتابيم و آنچه در چنته داريم درطبق اخلاص بگذاريم وجانانه اقدام عاجل به عمل آوریم

هزارجهد بکردم که راز دل بپوشم .     نبود برسر آتش ميسرم که نجوشم . علی متوکل

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها