بنام خدا
مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) مرحله دوم در تاریخ   ۹۶/۶/۸  

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران ( در حال تصفیه) برگزار شد


1-گزارش هیات تصفیه و ناظرین به نمایندگان حاضر در مجمع   قرائت شد
2-گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1394 تصویب نشد
3- گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1395 تصویب نشد
4- قرائت گزارش حسابرسی تهیه شده توسط شرکت حسابرسی  قرائت شد
5-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران تصویب نشد
6-تصویب آئین نامه معاملات مصوب هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مخابرات ایران  تصویب شد
7 –گزارش مالی تفکیک شده پروژه های تعاونی و تصویب آن باتوجه به درخواست اداره کل تعاون استان تهران تصویب نشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها