دفتر تعاونی بدون سرپرست وبدون مسؤول

هشداربه اعضای هیات تصفیه جدید وقدیم وناظران و معترضین به عدم ثبت اسامی در ثبت شرکتها

خواهشمنداست حضور مسؤولان در تعاونی باید اعلام وصورتجلسه گردد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مهمترین خبرها