اعضای محترم توجه فرمایند

به نام خدا

اعضای محترم توجه فرمایند
جهت هماهنگی لازم ، از اعضایی که تمایل دارند (غیر از نمایندگان) سرگروه تیم همیاری برج مهر ایجاد شود دعوت میشود نام خودرا اعلام کنند تا جهت ارتباط با دیگراعضا در محل تعاونی برای بررسی پیشنهادات وانتقادات اتاق فکر تشکیل دهند
سرگروه ها باید حداقل با ۵ نفر هماهنگ شوند برای تشکیل جلسه هرگروه یک روز درهفته طبق برنامه برای موضوعات خود برنامه ریزی خواهند کرد

گردهمایی عظیم وهمه جانبه اعضای برج مهر اوایل مهرماه پس از نتایج خروجی تشکلهای فوق اعلام میشود.

همچنین انتخابات نمایندگان کلیه پروژه های تعاونی دوره جدید هم بزودی باید اعلام شود.

از اعضا خواهمشمندم کاملا به مطالب دقت فرمایند، چون سؤالات زیادی ممکن است داشته باشید ولی در جلسات حضوری درتعاونی به آنها پاسخ داده میشود
لطفا همکاری نمایید وهرکس با تعدادی حد اقل ۵ نفر هماهنگ شود و گروه اول ودوم میتوانند فردا ساعت ۴ در تعاونی حضور داشته باشند سپس دو گروه بعدی روز بعد
ببخشید که نمیتوانم تمام موارد شما را پاسخ دهم ولی ضروریست فردا دوگروه تشکیل وحضور داشته باشند
با تشکر

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) مرحله دوم مورخ ۹۶/۶/۸برگزار شد

بنام خدا
مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) مرحله دوم در تاریخ   ۹۶/۶/۸  

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران ( در حال تصفیه) برگزار شد


1-گزارش هیات تصفیه و ناظرین به نمایندگان حاضر در مجمع   قرائت شد
2-گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1394 تصویب نشد
3- گزارش وتصویب عملکرد ترازنامه مالی منتهی به اسفند ماه سال 1395 تصویب نشد
4- قرائت گزارش حسابرسی تهیه شده توسط شرکت حسابرسی  قرائت شد
5-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات ایران تصویب نشد
6-تصویب آئین نامه معاملات مصوب هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مخابرات ایران  تصویب شد
7 –گزارش مالی تفکیک شده پروژه های تعاونی و تصویب آن باتوجه به درخواست اداره کل تعاون استان تهران تصویب نشد

آخرین اخبار